تمرین های درس آزمایشگاه ریزپردازنده

  1. چشمک‌زن با دکمه
  2. سون‌سگمنت شمارنده با دکمه
  3. گرفتن رمز با کی‌پد
  4. ماشین حساب ساده
  5. شمارنده با چهار سون‌سگمنت (پروژه)