تمرین ۴ - گرفتن رمز با کی‌پد

ATMEGA8 - CodeVision AVR & Proteous

متن تمرین

گرفتن رمز با کی‌پد، نشان دادن آن روی ال‌سی‌دی، و چک کردن درست بودن رمز.

مدار

کد برنامه

/*******************************************************
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project : Password Entry.
Version : 
Date  : 11/16/2017
Author : Mohsen Dastjerdi Zade
Company : 
Comments: 4th Assignment

Prompts for a password
User enters password on a numpad
Checks if password is correct


Chip type        : ATmega8
Program type      : Application
AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz
Memory model      : Small
External RAM size    : 0
Data Stack size     : 256
*******************************************************/

#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdint.h>

// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>

// Declare your global variables here
char buffer[5];
char pass[5] = "1396";
uint8_t passLen = 4;

// get a character from numpad
char numpad() {
 static const char keypad[4][3] = {
  '1', '2', '3',
  '4', '5', '6',
  '7', '8', '9',
  '*', '0', '#'
 }; 
 uint8_t x = 0;
 uint8_t y; 
 for (x; x < 4; x++) {
  PORTD = ~(1 << x);
  y = (~PIND & 0b01110000) >> 4; 
  if (y) return keypad[x][y >> 1];
 }
 return 0;
}

// Check if buffer is equal to the defined password
uint8_t checkPass(uint8_t len) {
 uint8_t i = 0;
 uint8_t r = 1;
 for (i; i < len; i++) {
  r &= (buffer[i] == pass[i]); 
 }
 return r;
}

// Display Prompt for Password
void promptPass() {
 lcd_clear();
 lcd_gotoxy(0,0);
 lcd_puts("Enter Password:");
 lcd_gotoxy(0,1);
}

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T 
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);

// Port C initialization
// Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=Out 
DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (1<<DDC0);
// State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=0 
PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);

// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out 
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0 
PORTD=(0<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=(0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0<<AS2;
TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);

// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
SFIOR=(0<<ACME);

// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);

// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);

// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);

// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTB Bit 6
// RD - PORTB Bit 5
// EN - PORTB Bit 4
// D4 - PORTB Bit 3
// D5 - PORTB Bit 2
// D6 - PORTB Bit 1
// D7 - PORTB Bit 0
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
lcd_clear();

promptPass();

// Main loop
while (1) {
  // Get 4 inputs from numpad, save in buffer and echo on LCD 
  int i = 0;
  while (i < 4) {
   char x = 0;
   x = numpad();
   if (x) {
    if (i == 0) promptPass(); 
    buffer[i] = x; 
    lcd_putchar(x);
    i++;
   }
   delay_ms(200);
  }
  
  // Check if the entered password is correct and display the resault
  lcd_clear();
  if (checkPass(passLen)) {
   lcd_puts("Password is \nCorrect!");
   PORTC.0 = 1;
  } else {
   lcd_puts("Password is \nWRONG!");
   PORTC.0 = 0;
  }
 }
}