تمرین های درس ریزپردازنده، اجرا شده با آردوینو

 1. فلاشر
 2. چشمک زن
 3. روشن شدن به ترتیب
 4. معکوس شمار
 5. مستقیم شمار
 6. چراغ راهنمایی پیشرفته
 7. نمایش حروف
 8. نمایش اعداد با دکمه
 9. جهت چرخش موتور
 10. معکوس شمار چهار رقمی
 11. چراغ راهنمایی سه رقمی
 12. چهارراه
 13. نمایشگر کارکتری
 14. نمایشگر چشمک زن
 15. دماسنج
 16. کنترل فن با دماسنج
 17. سرعت موتور
 18. دیمر چراغ
 19. ارتباط سریال
 20. ارتباط سریال ۲
 21. ارتباط سنکرون
 22. مسئله ترکیبی