پروژه - شمارنده با چهار سون‌سگمنت

Arduino

متن تمرین

با استفاده از نمایشگر سون‌سگمنت چهار رقمه، شمارنده ای بسازید، که دکمه‌هایی برای تنضیمات زیر داشته باشد:

مدار

Watch circuit on YouTube

کد برنامه

#include <ss_sr.h> // https://github.com/mohsend/sevensegment_74595

unsigned long sp = 500;
int8_t st = 1;

void setup() {
 // setup Display with shift register pins: 
 // latch: 10
 // clock: 12
 // data: 11
 // there are 4 sevensegments being driven
 // and seven the seven segment is common anode
 setupDisplay(10, 12, 11, 4, COMMON_ANODE);

 // Connect to button, resets counter
 pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
 // Connect to button, toggles odd/even 
 pinMode(A1, INPUT_PULLUP);
 // Connect to button, toggles up/down 
 pinMode(A2, INPUT_PULLUP);
 // Connect to button, toggles 1/2 
 pinMode(A3, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
 char buf[5];
 static int32_t i = 0;
 i += st;
 sprintf(buf, "%4d", i);
 displayString(buf);
 delay(sp); // accepts unsigned long
 if (!digitalRead(A0)) { // reset
  i = 0;
  strcpy(buf, "0000");
 } else if (!digitalRead(A2)) { // toggle up/down
  st = -st;
  sprintf(buf, " %+d ", st);
 } else if (!digitalRead(A3)) { // toggles 2/1
  st = (st & 1)? 2 : 1;
  sprintf(buf, " %+d ", st);
 } else if (!digitalRead(A1) && !(st & 1)) { // toggles odd/even
  i--;
  if (i & 1) {
   strcpy(buf, " odd");
  } else {
   strcpy(buf, "even");
  }
 }
 while(!digitalRead(A2) || !digitalRead(A3) || !digitalRead(A1) || !digitalRead(A0)) {
  displayString(buf);
 }
}