تمرین ۱ - چشمک‌زن با دکمه

ATMEGA8 - CodeVision AVR & Proteous

متن تمرین

یک چراغ LED هر ثانیه یک بار چشمک بزند. در صورتی که دکمه ای فشرده شد چراغ حالت فعلی خود را تا قطع شدن دکمه نگه دارد.

مدار

کد برنامه

/*
 * blink.c
 *
 * Created: 10/12/2017 8:21:02 AM
 * Author: Mohsen Dastjerdi Zade
 *
 * Connect an LED to pin 0 and a push button to pin 7 of port B.
 * The LED flashes every second.
 * When the botton is pressed LED retains its current state.
 */

#include <io.h>
#include <delay.h>

void main(void)                    
{

// Define pin 0 from port B as output and set low
// LED
DDRB.0 = 1;
PORTB.0 = 0;

// define pin 7 from port B as pulled up input
// Push button 
DDRB.7 = 0;
PORTB.7 = 1;

while (1)
  {
  // If push button is not pressed (pin in high)
  if (PINB.7) { 
    // Toggle LED pin 
    PORTB.0 = !PORTB.0;
    // Wait half a second
    delay_ms(500);
    }
  }
}

Arduino Uno

کد برنامه

/*
 * blink.ino
 *
 * Created: 10/12/2017 8:21:02 AM
 * Author: Mohsen Dastjerdi Zade
 *
 * Connect an LED to pin 0 and a push button to pin 7 of port B.
 * The LED blinks every second.
 * When the botton is pressed LED retains its current state.
 */

void setup()                    
{
	// Define pin 0 from port B as output and set low
	// LED
	pinMode(0, OUTPUT);
	digitalWrite(0, LOW);

	// define pin 7 from port B as pulled up input
	// Push button 
	pinMode(7, INPUT_PULLUP);
}

loop ()
{
	// If push button is not pressed (pin in high)
	if (digitalRead(7)) { 
		// Toggle LED pin 
		digitalWrite(0, !digitalRead(0));
		// Wait half a second
		delay(500);
	}
}