تمرین ۲۲ - مسئله ترکیبی

متن تمرین

یک سیستم میکروکنترلری طراحی کنید که در آن یک سنسور دما درجه حرارت‌های مختلف را به صورت یک رشته سه کارکتری (مثلا: 21C) روی LCD نمایش دهد به نحویکه از سطر صفر و ستون پنج شروع به حرکت به سمت راست نموده و از همان سمت به سطر یک و ستون ششم بازگردد و در انتهای پروسه:
الف) اگر درجه حرارت کوچکتر یا مساوی ۳۵ درجه سلسیوس باشد، سه عدد LED به صورت همزمان روشن و خاموش گردند.
ب) اگر درجه حرارت از ۳۵ درجه سلسیوس فراتر رود، یک فن به صورت راستگرد روشن شود.
پ) اگر درجه حرارت از ۵۰ درجه سلسیوس بیشتر شود کلمه ESCAPE به مدت یک ثانیه روی LCD ظاهر شود.

مدار

کد برنامه

/*
 * Assignment #22
 *
 * 
 *
 * The circuit:
 * DHT11 data pin to pin 8
 * DHT11 VCC to 5V and ground to ground
 * three LEDs to pin 13
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * LCD VSS pin to ground
 * LCD VCC pin to 5V
 * 10K potentiometer:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3) 
 *
 * https://mehsen.com/arduino/assignments/
 *
 * To the extent possible under law,
 * Mohsen Dastjerdi Zade (mehsen.com) has waived all copyright
 * and related or neighboring rights to Arduino Assignments.
 * https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
 */

// include the character LCD library:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize LCD library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// include Adafruit Unified Sensor Library:
// https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
#include <Adafruit_Sensor.h>
// include DHT Sensor Library:
// https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

// initialize DHT temperature sensor library:
DHT_Unified dht(8, DHT11);

const int led = 13;
const int fan = 9;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // set up the LCD's number of columns and rows:
 lcd.begin(16, 2);
 // Initialize DHT11 temperature sensor
 dht.begin();
 sensors_event_t event;
 dht.temperature().getEvent(&event);
 int temp = event.temperature;
 // set led and fan pins as output
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(fan, OUTPUT);

 for (int i = 4; i < 22; i += 3) {
  lcd.setCursor(i % 16, i / 16);
  temp = event.temperature;
  lcd.print(temp, DEC);
  lcd.write('C');
  delay(500);
 }
 
 if (temp <= 35) {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(led, LOW);
 } else if (temp > 50) {
  lcd.clear();
  lcd.print("ESCAPE");
 } else {
  digitalWrite(fan, HIGH);
 }
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 
}