تمرین ۱۸ - دیمر چراغ

متن تمرین

اصلی

با استفاده از خروجی های PWM تایمر یک، دو عدد LED را به‌صورت چشمک زن روشن کنید، به نحویکه سیکل کاری یکی بیشتر از دیگری باشد.

بازنویسی شده برای آردوینو UNO

با استفاده از خروجی های PWM، دو عدد LED را به‌صورت چشمک زن روشن کنید، به نحویکه سیکل کاری یکی بیشتر از دیگری باشد.

مدار

تصویر مدار بسته شده

کد برنامه

/*
 * Assignment #18
 *
 * Turn 2 LEDs on with PWM, one should have a shorter duty cycle
 *
 * The circuit:
 * Connect 2 LEDs to pins 9 and 10 of arduino
 *
 * https://mehsen.com/arduino/assignments/
 *
 * To the extent possible under law,
 * Mohsen Dastjerdi Zade (mehsen.com) has waived all copyright
 * and related or neighboring rights to Arduino Assignments.
 * https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
 */

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  
  analogWrite(9, 20);
  analogWrite(10, 100);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  
}