تمرین ۱۲ - چهارراه

متن تمرین

یک چهارراه در هر مسیر منتهی به آن مجهز به یک چراغ راهنمایی با یک شمارنده تک‌رقمی می‌باشد، سیستم آن را به گونه ای طراحی کنید که مسیر ها یکی پس از دیگری سبز شوند.

مدار

کد برنامه

هنوز انجام نشده