تمرین سه - روشن شدن به ترتیب

متن تمرین

اصلی

روشن کردن ۸ تا LED توسط PORTA از ATMEGA32 به فاصله ۱۰ ثانیه از یکدیگر.

بازنویسی شده برای آردوینو UNO

روشن کردن ۸ تا LED توسط PORTD به فاصله ۱ ثانیه از یکدیگر. (تغییر به ۱ ثانیه صرفا برای سریع تر دیده شدن نتیجه است)

مدار

کد برنامه

/*
 * Assignment #03
 *
 * Turn on 8 LEDs connected to PORTB in succession,
 * turn all off, repeat
 *
 * The circuit:
 * Connect 8 LEDs to pins 0 to 7
 *
 * https://mehsen.com/arduino/assignments/
 *
 * To the extent possible under law,
 * Mohsen Dastjerdi Zade (mehsen.com) has waived all copyright
 * and related or neighboring rights to Arduino Assignments.
 * https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
 */

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 for (int i = 0; i < 8; i++) {
  pinMode(i, OUTPUT);
 }
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 PORTD = 0;
 for(int i = 0; i < 8; i++) {
  digitalWrite(i, HIGH);
  delay(1000);
 }
}