تمرین ۲ - چشمک زن

متن تمرین

اصلی

ساخت مدار چشمک‌زن با ۸ تا LED توسط PORTD از ATMEGA16 به نحویکه LED ها همزمان با هم روشن و هم زمان با هم خاموش شوند.

بازنویسی شده برای آردوینو UNO

ساخت مدار چشمک‌زن با ۸ LED متصل به PORTD به نحویکه LED ها همزمان با هم روشن و خاموش شوند.

مدار

کد برنامه

/*
 * Assignment #02
 *
 * Blink 8 LEDs connected to PORTD
 *
 * The circuit:
 * Connect 8 LEDs to pins 0 to 7
 *
 * https://mehsen.com/arduino/assignments/
 *
 * To the extent possible under law,
 * Mohsen Dastjerdi Zade (mehsen.com) has waived all copyright
 * and related or neighboring rights to Arduino Assignments.
 * https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
 */

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  PORTD = 0x00;
  delay(1000);
  PORTD = 0xFF;
  delay(1000);
}